Domov se zvláštním režimem

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí. Sociální služba je zaměřena na rozvoj a upevňování komunikačních dovedností s využitím speciálních komunikačních a poznávacích metod. Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich sebeobsluhy a nezávislosti. Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Cílová skupina pro sociální službu Domov se zvláštním režimem

Služba je určena pro:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).
 • Seniory (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).
 • Služba je poskytována klientům od 55 let.

Veřejný závazek sociální služby Domov se zvláštním režimem

Zajišťujeme ubytování a zdravotní péči uživatelům naší cílové skupiny, kteří potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných každodenních činností.

Omlouváme se, ale sociální službu v Domově se zvláštním režimem neposkytujeme dle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Strategické cíle sociální služby Domov se zvláštním režimem

 1. Zajistit kvalitu bydlení, jistotu a bezpečí.
 2. Poskytovat sociální službu individuálně se zaměřením na potřeby, přání a rozvoj komunikačních dovedností uživatelů s využitím speciálních metod (např. s využitím prvků Bazální stimulace atd.).
 3. Podporovat uživatele v udržení sebeobsluhy, nezávislosti a projevu vlastní vůle.
 4. Zapojit uživatele do společenského prostředí ve městě a okolí a spolupracovat s veřejností.
 5. Průběžně vzdělávat pracovníky zařízení se zaměřením na speciální komunikační a poznávací metody

Principy sociální služby Domov se zvláštním režimem

 1. Dodržování práv uživatelů
 2. Zachování důstojnosti a úcty k člověku
 3. Podpora soběstačnosti a sebeúcty

Oddělení DUHA je součástí sociální služby Domov se zvláštním režimem. Kapacita oddělení je 18 lůžek, je tvořeno kuchyňskou částí, kde uživatelé s pomocí personálu stolují, chystají si jednoduché jídlo, pečou, vyrábí pomazánky, apod. Společenská část slouží k volnočasovým aktivitám.
Oddělení je zaměřeno na specifické potřeby uživatelů s různými druhy demence, kteří potřebují přizpůsobení běžných denních aktivit podle svých individuálních potřeba přání. Aktivity přizpůsobujeme rytmu člověka s onemocněním demence, především se snažíme poskytnout více času na hygienu, oblékání, stolování a jiný spánkový režim.

Cílem oddělení DUHA je co nejvíce využívat a stimulovat rozsah schopností uživatele, kterými disponuje. To je důležité pro posílení jeho sebeúcty a sebevědomí. Důraz přitom klademe zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy.

Uživatelé s podporou pracovníků cíleně procvičují denní aktivity, které dosud zvládají, aby si tyto dovednosti udrželi co nejdéle a nárůst příznaků nemoci se zpomalil.

Nejdéle se daří udržovat okruh aktivit, které byly součástí profese nebo koníčkem uživatele. Při péči o uživatele se snažíme co nejvíce přiblížit běžným denním činnostem, které by vykonával ve své rodině.

Všechny aktivity a denní režim jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem uživatelů, kteří se mohou spolehnout na vedení a podporu našich pracovníků.

Oddělení DUHA se zaměřuje rovněž na podporu paměti uživatelů. Uživatelé se při rozhovorech nad starými fotografiemi soustřeďují na své vzpomínky, které jsou silnější než jejich krátkodobá paměť, vrací se v myšlenkách do minulosti. I tato terapie jim vrací sebedůvěru a současně umožňuje našim pracovníkům lépe porozumět nynějšímu chování uživatele.

Cílem oddělení DUHA je poskytovat v našem zařízení specializovanou odbornou pomoc jak uživatelům s demencí, tak i jejich rodinám. Snažíme se, aby uživatelé s tímto onemocněním žili i ve své nemoci spokojeně, klidně a byla jim poskytnuta specializovaná péče, při níž bude zachována a podporována důstojnost a úcta, kterou potřebují.

Oddělení Slunce je součástí sociální služby Domov se zvláštním režimem. Kapacita oddělení je 21 lůžek, je tvořeno kuchyňskou částí, kde uživatelé s pomocí personálu stolují, chystají si jednoduché jídlo, pečou, připravují jednohubky, pomazánky, drobné občerstvení apod. Společenská část slouží k volnočasovým aktivitám, reminiscenci, odpočinku atd.

Oddělení je zaměřeno na specifické potřeby uživatel s různými druhy demence, kteří potřebují přizpůsobení běžných denních aktivit podle svých individuálních potřeb a přání. Aktivity přizpůsobujeme rytmu člověka s onemocněním demence, především se snažíme poskytnout více času na hygienu, oblékání, stolování a jiný spánkový režim.

Věnujeme se uživatelům při nácviku zvládání běžných denních aktivit a rozvíjení soběstačnosti uživatel za maximální podpory pracovníka. Prostředí a podmínky oddělení počítají s tím, že lidé s onemocněním demence mají problémy s orientací, zhoršuje se jim paměť, anebo mají problém se slovně vyjádřit.

Cílem oddělení SLUNCE je co nejvíce využívat a posilovat schopnosti uživatele, kterými disponuje. Toto je důležité pro posílení jeho sebeúcty a sebevědomí. Důraz přitom klademe zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy při běžných denních aktivitách a přizpůsobení prostředí, aby bylo pokud možno co nejvíce zaměřeno na potřeby uživatel, bylo pro ně známé, příjemné, domácké a bezpečné.

Oddělení SLUNCE se zaměřuje rovněž na podporu paměti uživatelů. Uživatelé se při rozhovorech nad starými fotografiemi soustřeďují na své vzpomínky, vrací se v myšlenkách do minulosti. I tato terapie jim vrací sebedůvěru a současně umožňuje našim pracovníkům lépe porozumět nynějšímu chování uživatele a společně budovat vztah mezi pracovníkem a uživatelem. Snažíme se také rozvíjet spolupráci a informovanost rodin uživatel.

Oddělení POHODA je součástí sociální služby Domov se zvláštním režimem. Kapacita oddělení je 18 lůžek, opět je tvořeno kuchyňskou částí, kde je možnost si přichystat jednoduché jídlo, drobné občerstvení apod. Společenský kout slouží k bolnočasovým aktivitám, reminiscenci, odpočinku, setkávání či společnému sledování televize atd.

Oddělení je zaměřeno na uživatele s onemocněním demence a na uživatele s fyzickým a komunikačním znevýhodněním, kteří mají své specifické potřeby, jsou závislí na pomoci druhé osoby a potřebují intenzivní ošetřovatelskou péči.

Zaměřujeme se na to, aby uživatelé měli dostatek vnějších podnětů pro rozvoj smyslového vnímání, za velmi důležité považujeme sledování a léčbu bolesti a deprese. Snažíme se o rozvoj a udržení sebeobsluhy při základních denních činnostech podle individuálních potřeb a přání uživatel. Pracujeme s prvky Bazální stimulace, která rozvíjí vnímání a komunikační dovednosti. Snažíme se o rozšíření komunikačních schopností nebo komunikaci nahrazujeme jinými metodami (např. pozorování, vcítění se do uživatele, znalost životního příběhu uživatele).

Cílem oddělení POHODA je co nejvíce využívat a posilovat schopnosti uživatele, kterými disponuje. Důraz klademe na zachování důstojnosti a úcty uživatelů a přizpůsobení prostředí, aby bylo co nejvíce zaměřeno na potřeby uživatel, bylo pro ně známé, příjemné, domácké a bezpečné.

Znalosti životního příběhu využíváme při rozhovorech, při plánování poskytované péče a při prohlížení starých fotografií, kdy uživatelé vzpomínají společně s pracovníky a tím si posilují sebedůvěru a identitu. Tyto aktivity pracovníkům pomáhají lépe porozumět nynějšímu chování uživatele a budují vztah mezi pracovníkem a uživatelem. Klademe důraz na rozvoj spolupráce a informovanost rodin uživatel.

Program Namasté

Domov pro seniory Strážnice pracuje v konceptu Programu Namasté, který u nás najdete pod názvy Namasté Klub a Namasté Care (Péče).

Zakladatelkou je Američanka Joyce Simard. „Namasté“ je indický pozdrav, který znamená „ctít vnitřního ducha“.

Namasté klub -je program zaměřený na aktivity pro seniory a seniory s mírnými a středně těžkými projevy syndromu demence. Klub se zaměřuje na různé druhy aktivit (vaření, pečení, příprava výrobků a dárků, cvičení, nácvik jemné a hrubé motoriky, zpívání, taneční terapie, canisterapie, zájmové činnosti, cvičení paměti, apod…) podle individuálních zájmů a zvyklostí jednotlivých uživatel zaměřený tak, aby uživatelé měli možnost dělat něco pro druhé lidi i pro sebe (naplnění seberealizace).

Namasté care (péče) – je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Pomáhá pečujícím, aby nezapomínali, že každý člověk od narození až do smrti potřebuje blízkost a vřelost, potřebuje být člověkem, součástí společenství, přínosný pro společnost a blízké. Je to strukturovaný pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové stimulace, zejména s využitím doteku. Namasté péče prodlužuje dobu, kterou tráví pracovníci domova s těmito uživateli, a nabízí možnosti řešení problémů spojených se zlepšováním kvality jejich života.

Namasté klub i Namasté care jsou realizovány v Domově denně formou dopoledních nebo odpoledních aktivit.

Hlavní prvky programu Namasté péče:

„Úcta k vnitřnímu duchu“ – ohleduplný přístup k lidem s pokročilou demencí.

Přítomnost druhých – práce se skupinou uživatel.

Pohodlí a léčba bolesti – příjemné prostředí, vyhodnocování a léčba bolesti, aby se uživatelé mohli uvolnit, zapojit se, projevovat emoce.

Smyslová stimulace – program zahrnuje stimulaci pěti smyslů (hmat – dotek, sluch, zrak, čich, chuť). V místnosti pro Namasté péči využíváme barvy, hudbu, aromatické oleje, dobré jídlo a pití.

Smysluplná aktivita – provádění hygieny (mytí obličeje a rukou teplou žínkou, otírání měkkým ručníkem, holení), mazání krémy, povídání. Důraz se klade spíše na potěšení než na samotnou hygienu (ranní toaleta již proběhla dříve). Pracovník péče Namasté využívá této příležitosti k navázání očního kontaktu a pozitivní komunikaci s uživatelem, k navázání vztahu mezi sebou (vztahová péče).

Životní příběh – porozumět životnímu příběhu klienta je klíčem k přizpůsobení programu činností a intervencí individuálně každému uživateli.

Výživa a hydratace – v průběhu Namasté péče pracovník nabízí nápoje a občerstvení. To vytváří příležitost ke zlepšení hydratace, výživy a příjemným pocitům uživatel.

Vzdělávání pečovatelů – pracovníci zapojení do programu Namasté péče se průběžně vzdělávají, potřebují podporu.

Setkání s rodinou – zapojení rodiny do péče, seznámení s úspěchy v programu.

Péče o umírající – péči v programu Namasté péče lze převést do jejich pokoje k lůžku, chceme doprovodit uživatele, přizpůsobit pro něj prostředí a péči podle jeho potřeb, zajistit léčbu bolesti, důstojnost, pohodlí, blízkost až do konce života a empatické a důstojné rozloučení.

Skip to content