O nás

O nás

Domov pro seniory Strážnice je  příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je od 1. 1. 2003 Jihomoravský kraj.

S ubytovací kapacitou 83 uživatelů poskytuje dva typy sociálních služeb – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Sociální služba Domov pro seniory má celkem 26 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Sociální služba Domov se zvláštním režimem má celkem 57 lůžek umístěných v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových  pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Zařízení je vybaveno mechanickými vozíky, rehabilitačními pomůckami, speciálními chodítky.

Zařízení se nachází v centru města Strážnice. Za budovou se nachází rozlehlá, upravená zahrada s lavičkami, kde uživatelé tráví svůj volný čas. Uživatelé také mohou se svými návštěvami posedět na terase v prvním patře. Sociální zařízení jsou umístěna na chodbách. Budova je dvoupatrová s výtahem a s plošinou pro tělesně znevýhodněné, všude je bezbariérový přístup.

Uživatelům nabízíme:

 • celoroční ubytování na jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích,
 • celodenní stravu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a  svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj),
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností,
 • volnočasové a zájmové aktivity, účast na terapeutických činnostech např. různé soutěže, výlety, skupinové a individuální cvičení, canisterapie aj.,
 • pomoc při obstarávání neodkladných osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů, zejména zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi, jinými organizacemi či občany,
 • ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči,
 • další služby (kadeřnice, pedikúra, bohoslužby atd.).
oldfolio1

Chcete se zapojit?

Vyzýváme zájemce, kteří by rádi spolupracovali jako dobrovolníci při napomáhání začleňování a aktivizaci uživatelů našeho zařízení, aby se přišli informovat do našeho zařízení nebo nás kontaktovali na telefonním čísle 604 457 582.

Zavolat

Historie

Domov pro seniory je komplex tří budov, z nichž dvě jsou památkově chráněné. Jejich historie je spojena s piaristy – řádem zbožných škol.

V roce 1633 povolal do Strážnice František z Magni italské piaristy, kterým předal poškozené budovy bratrské (v areálu domova se nachází základy bratrské školy, kterou mj. navštěvoval také Jan Ámos Komenský). Piaristé zde zahájili vyučování a postupně získávali  pro svou víru strážnické obyvatelstvo. Zasloužili se o vznik  gymnázia, založeného v roce 1634. Okolo poloviny 18. století vybudovali v místě starého chrámu nový  barokní chrám P. Marie a následně novou klášterní kolej a  novou budovu piaristických škol. Původní kolej stála ve dvoře dnešního domova. Roku 1775 bylo gymnázium změněno na ústav víceméně německý.

Postupem času se německé gymnázium v našem slováckém kraji stávalo přežitkem zvláště proto, že vznikaly ústavy slovanské. Piaristický řád nestačil na vydržování školy a provinciál ji chtěl zrušit. V roce 1874 bylo gymnázium převzato do státní správy a piaristé se věnovali pouze duchovní správě. Pro nedostatek žáků byl ústav školním rokem 1883-84 zrušen. Mezi významné profesory gymnázia patřil Jan Evangelista Purkyně, studoval zde mj. Tomáš G. Masaryk.

V roce 1925  zřídily v bývalém piaristickém gymnáziu a části bývalé piaristické koleje řádové sestry svatého Vincence chorobinec pro staré a neduživé lidi.  Při likvidaci klášterních komunit r. 1950 zanikl i klášter strážnických piaristů. Chorobinec, původně zabírající třetinu bývalé piaristické koleje, byl postupně rozšířen do celé koleje a státním nákladem moderně adaptován. Ústav vedly nejdříve řádové sestry ve vlastní správě, potom pod  správou Charity a od 1. 1. 1960 byl pod státní správou jako Ústav sociální péče pro dospělé.

Ke dvěma památkovým budovám v roce 1975 přibyla nová budova  s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji.

V sedmdesátých  letech minulého století postupně odcházejí milosrdné sestry řádu svatého Vincence a  v zařízení pracují pouze civilní zaměstnanci.

Dne 31. 12. 1992 zaniká Okresní ústav sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově, který sdružoval všechny sociální ústavy okresu Hodonín. Od 1. 1. 1993 se stal Domov důchodců Strážnice příspěvkovou organizací – zřizovatelem byl Okresní úřad Hodonín. Po zániku okresních úřadů  je od 1. 1. 2003  zřizovatelem  Jihomoravský kraj.

Od 1. 1. 2007 se změnil název z Domova důchodců Strážnice, příspěvková organizace na Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace.

Skip to content