Paliativní péče

Poskytování paliativní péče v našem zařízení

Paliativní péče je aktivní komplexní péče poskytovaná uživatelům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu života. Umožňuje jim prožít život tam, kde se cítí doma. V našem Domově poskytujeme obecnou i specializovanou paliativní péči.

Obecná paliativní péče

Obecná paliativní péče je dobrá klinická praxe poskytovaná osobám s pokročilým onemocněním v našem zařízení, na kterém se podílí multidisciplinární tým ve složení: lékařka, ředitelka, vedoucí úseku sociálně-zdravotní péče, vedoucí oddělení zdravotní péče, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice, vedoucí stravování, zástupci pečovatelů oddělení. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat důstojnost uživatele a poskytnout podporu jeho blízkým.

Specializovaná paliativní péče

Specializovaná paliativní péče je poskytována uživatelům s komplexními problémy a potřebami. Specializovaná paliativní péče vyžaduje multidisciplinární týmový přístup. Odborným garantem je lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína (případně paliativní medicína a léčba bolesti) – dále jen paliatr.  Na specializované paliativní péči pro naše uživatele se podílí mobilní hospic PAHOP, se kterým spolupracujeme.

Uživatele i jeho rodinu podporujeme, aby závěrečnou část života prožil v důstojném, laskavém a domácím prostředí našeho domova. Pokud možno bez hospitalizace v nemocnici. K tomu nám slouží obecná nebo podle potřeby specializovaná paliativní péče za spolupráce s lékařem, lékařem paliatrem, nebo duchovním.

Principy paliativní péče

  • K umírání přistupujeme jako k přirozené součásti lidského života.
  • Každý uživatel prožívá závěrečné období života se všemi aspekty (tělesnými, duševními, sociálními, duchovními, kulturními) zcela individuálně.
  • Vycházíme z potřeb, přání, zvyklostí uživatele a jeho rodiny.
  • Maximálně chráníme důstojnost uživatele.
  • V paliativní péči dodáváme uživatelům sílu aktivním nasloucháním, někteří uživatelé chtějí mluvit o smrti a umírání, někdy je přínosem samotná naše přítomnost.
  • Mírníme bolest a další symptomy individuálně přítomné v paliativní péči a následně v terminálním stadiu onemocnění u uživatele.
  • Vedeme podrobnou dokumentaci zdravotního, sociálního, duševního stavu uživatele.
  • Uživatele i jeho rodinu podporujeme v umírání „doma“ v našem zařízení, pokud možno bez hospitalizace v nemocnici. Při komplikovaném odcházení s nutností přístrojového využití, nebo nutnosti lékaře paliatra po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu máme možnost využít péče domácího hospice PAHOP.

Další podrobnosti

Přehledné informace o paliativní péči naleznete v našem letáčku:

Skip to content