Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele

V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitelky Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, upravující podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka určila příslušnou osobou JUDr. Robert Pecku, LL.M.

Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – robert.pecka@moore-czech.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou
  • ústně telefonicky – na čísle 737 584 256

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

JUDr. Ivana Kyjovská
ředitelka

Skip to content