Domov pro seniory

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Posláním sociální služby Domov pro seniory je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.
Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Cílová skupina pro sociální službu Domov pro seniory:

Senioři nad 60 let v nepříznivé sociální situaci se sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní péči jiné osoby při zajišťování svých potřeb a nejsou schopni ani s pomocí rodiny, blízkých osob a za podpory jiných typů sociálních služeb žít ve svém přirozeném prostředí.

Veřejný závazek sociální služby Domov pro seniory

Zajišťujeme ubytování a zdravotní péči uživatelům naší cílové skupiny, kteří potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných každodenních činností.

Služba není určena:

  • osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo specializovanou psychiatrickou péči, popř. osobám, u kterých nedokáže poskytovatel zajistit dostatečnou zdravotní péči z provozních důvodů
  • osobám s duševním onemocněním (schizofrenie, psychózy…)
  • osobám mentálně postiženým
  • osobám závislým na návykových látkách a alkoholu
  • osobám s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu
  • osobám s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, které nejsou schopny kolektivního soužití nebo by jej mohly narušovat
  • osobám soběstačným nebo osobám, které nepotřebují nebo nechtějí využívat poskytované služby.

Dalšími důvody pro neuzavření nebo ukončení smlouvy o poskytování sociální služby je nedostatečná kapacita či neposkytování sociálních služeb, které osoba vyžaduje.

Strategické cíle sociální služby Domov pro seniory:

 1. Zajistit kvalitu bydlení, jistotu a bezpečí.
 2. Poskytovat sociální službu individuálně se zaměřením na potřeby, přání a cíle uživatelů.
 3. Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti, nezávislosti a projevu vlastní vůle.
 4. Zapojit uživatele do společenského prostředí ve městě a okolí a spolupracovat s veřejností.
 5. Průběžně vzdělávat pracovníky zařízení.

Principy sociální služby Domov pro seniory:

 1. Dodržování práv uživatelů
 2. Zachování důstojnosti a úcty k člověku
 3. Podpora soběstačnosti a sebeúcty
Skip to content